Uwaga Ostrzeżenie: Katalog dla sesji nie istnieje: %s. Sesje nie będą działać dopóki nie zostanie utworzony katalog.
Uwaga Ostrzeżenie: Katalog dla sesji nie istnieje: %s. Sesje nie będą działać dopóki nie zostanie utworzony katalog.
Uwaga Ostrzeżenie: Katalog dla sesji nie istnieje: . Sesje nie będą działać dopóki nie zostanie utworzony katalog.
  Kategorie
  Regulamin


  SPIS TREŚCI

  1 Postanowienia ogólne
  § 2 Zasady działania Serwisu internetowego i przedmiot sprzedaży
  § 3 Warunki korzystania z serwisu, składanie zamówień, zawarcie umowy i realizacja usług oraz odpowiedzialność Sprzedawcy
  § 4 Wynagrodzenie Sprzedawcy i sposób zapłaty
  § 5 Prawo odstąpienia od umowy, reklamacje i gwarancja jakości
  § 6 Prywatność i bezpieczeństwo
  § 7 Własność intelektualna
  § 8 Postanowienia końcowe

  § 1

   Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego produktów poligraficznych tworzonych na zamówienie (zwanych dalej: „Produktami”), a także prawa i obowiązki stron w zakresie zawieranych umów.
  2. Serwis internetowy prowadzony jest pod adresem: stardruk.pl, www.sklep.stardruk.pl przez Leopolda Antoniewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Drukarnia Ina Press Leopold Antoniewski, ul. Różana 2A, 73-110 Stargard Szczeciński, (zwanego dalej: „Sprzedawcą” lub „Usługodawcą”), który jest właścicielem serwisu internetowego stardruk.pl (zwanego dalej: „Serwisem” lub „Sklepem”), a także jego Administratorem.
  3. Szczegółowe dane Sprzedawcy: Leopold Antoniewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Drukarnia Ina Press Leopold Antoniewski, NIP 854-120-75-44, REGON 810688914, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tel. 91 834 50 73, e-mail: biuro@stardruk.pl
  4. Produkty sprzedawane są przez Sprzedawcę zarówno osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, jak również osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą kupującym Produkty dla celów niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (zwanym dalej: „Konsumentami”), jak również pozostałym podmiotom, to jest osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą i dokonującym zakupu Produktu na cele związane bezpośrednio z tą działalnością gospodarczą lub zawodową, osobom prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej. Zarówno Konsumenci, jak również pozostałe podmioty dokonujące zakupów w Sklepie internetowym www.stardruk.pl zwane są dalej w treści niniejszego Regulaminu „Kupującymi”.

   

  § 2

    Zasady działania Serwisu internetowego i przedmiot sprzedaży

  1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu. Przedmiotem sprzedaży są produkty poligraficzne tworzone na zamówienie Kupującego. Produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
  2. Specyfika i właściwości Produktów oferowanych przez Sprzedawcę są przedstawione na stronie internetowej Sklepu.

  § 3

   Warunki korzystania z Serwisu, składanie zamówień, zawarcie umowy, realizacja usług oraz odpowiedzialność Sprzedawcy

  1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Produktu.
  2. Aby dokonać zakupu za pośrednictwem Sklepu Kupujący powinien odwiedzić stronę internetową działającą pod adresem www.sklep.stardruk.pl i następnie po przejrzeniu oferowanych na stronie Produktów wybrać interesujący go Produkt i dokonać jego zamówienia przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego na stronie Sklepu. Kupujący w trakcie wypełniania formularza powinien zapoznać się z Regulaminem i podjąć decyzję o zaakceptowaniu lub nie zaakceptowaniu treści Regulaminu.
  3. Warunkiem korzystania z Serwisu i zakupu jest: utworzenie konta na stronie www.sklep.stardruk.pl. Utworzenie konta odbywa się poprzez wypełnienie krótkiego formularza na stronie internetowej Serwisu lub wybranie opcji „Zamawiam bez rejestracji”
  4. Informacje podane przez Kupującego podczas tworzenia konta powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego danych pozwalających na weryfikację Kupującego i odbiorcy Produktów.
  5. Konto klienta może zostać zlikwidowane lub zablokowane przez Administratora w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu przez klienta lub w przypadku zakończenia współpracy z danym klientem, o czym klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących klienta (dane wprowadzone przez klienta przy tworzeniu konta) oraz wszystkich danych dotyczących zleceń klienta, którego konto zostało usunięte, zgodnie z zasadami ustalonymi w § 6 Regulaminu.
  6. Kupujący może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku, w tym w niedziele i święta.
  7. Dokonując zakupów Kupujący składa zamówienie poprzez dodanie Produktu prezentowanego w Sklepie do koszyka. Produkty występują w ściśle określonych konfiguracjach uwzględniających ilość, rodzaj papieru, kolorystykę. Kupujący potwierdza złożenie zamówienia klikając przycisk „Do koszyka”, następnie Kupujący określa sposób dostawy i wybiera operatora płatności. Po tych czynnościach Kupujący klika przyciska „Do kasy” i wybiera jedną z opcji: „Mam już konto”, „Jestem nowym klientem” lub „Zamawiam bez rejestracji”. W przypadku wybrania opcji „Zamawiam bez rejestracji” Kupujący wypełnia formularz z danymi Kupującego. Kupujący będący jednocześnie                  Konsumentem ma także możliwość wskazania w formularzu zamówienia, iż rezygnuje z otrzymania faktury i w takim przypadku wraz z Produktem otrzyma wyłącznie dokument księgowy. Kupujący ma także możliwość wskazania w formularzu zamówienia wybranego przez siebie adresu dostawy oraz odbiorcy Produktu.
  8. Warunkiem realizacji zamówienia przez Sprzedawcę jest złożenie przez Kupującego zamówienia w serwisie www.stardruk.pl oraz dokonanie przez Kupującego wszystkich wymaganych czynności opisanych w § 3 Regulaminu, w tym w szczególności wgranie pliku w sposób opisany w § 3 pkt. 9 Regulaminu, jak również (w nielicznych przypadkach) udzielenie przez Kupującego odpowiedzi na dodatkowe pytania Sprzedawcy (wykonawcy zamówienia).
  9. Materiały do druku - pliki graficzne
   1. Materiały przesłane przez Kupującego do druku powinny być przygotowane według specyfikacji Serwisu www.stardruk.pl Specyfikacje i makiety dostępne są na stronie każdego Produktu oraz w zakładce "Do pobrania". W serwisie www.stardruk.pl dostępna jest możliwość wgrania pliku bezpośrednio ze strony www za pomocą przeglądarki stron www. Każdy plik sprawdzany jest pod względem zgodności z specyfikacją Sprzedawcy. W niektórych przypadkach Serwis www.stardruk.pl dokonuje drobnych korekt ( zgodnie ze specyfikacją), jednakże w każdym takim przypadku Kupujący jest o nich informowany i przed ostatecznym wykonaniem zmodyfikowanego zamówienia Kupujący dokonuje jego akceptacji lub dalszych korekt, co musi zostać uzgodnione z Sprzedawcą. Kupujący może także zrezygnować z zamówienia, jeżeli nie akceptuje wprowadzonych przez Sprzedawcę modyfikacji. Istnieje również możliwość zaakceptowania przez Kupującego pliku, który nie jest zgodny ze specyfikacją Serwisu, jednakże w takim przypadku ewentualna reklamacja z tytułu wprowadzonych na wyraźne życzenie Kupującego niezgodności ze specyfikacją Serwisu może nie zostać przez Sprzedawcę uwzględniona.
   2. Serwis www.stardruk.pl  nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez Kupującego oraz nie dokonuje korekty treści zawartych w materiałach przesłanych przez Kupującego. Jednakże, jeżeli materiały przesłane przez Kupującego zawierają treści niezgodne z prawem, Serwis może odmówić realizacji zamówienia.
   3. Serwis www.stardruk.pl zapisuje wszystkie czynności dokonane przez Kupującego (między innymi: informację o dacie i godzinie wgrania pliku graficznego, dokonaniu płatności itd.). W sytuacjach spornych będą one możliwe do odtworzenia zarówno przez Kupującego, jak i przez Sprzedawcę.
   4. Akceptacja plików nie spełniających wymogów. Jeżeli kupujący, mimo zgłoszonych przez Sprzedawcę uwag co do poprawności wykonania pliku podtrzyma swoje zlecenie wykonania, spowoduje to zaakceptowanie przez Kupującego pliku graficznego łącznie z jego błędami i przekazanie zlecenia do realizacji. Zlecenia takie nie podlegają reklamacji w zakresie wskazanych przez Sprzedawcę i pomimo takiego wskazania zaakceptowanych przez Kupującego błędów technicznych.
   5. Sprzedawca nie archiwizuje plików graficznych. Piki zamieszczone na serwerze FTP oraz przesłane przez Kupującego w celu realizacji zlecenia, po upływie 30 dni są usuwane.
  10. Po podaniu przez Kupującego wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia,  jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Produktów, dane i adres Kupującego, a także dane i adres odbiorcy Produktu jeśli jest nim inna osoba niż Kupujący i dodatkowo dane do wystawienia faktury VAT, która zostanie dostarczona Kupującemu w formie elektronicznej drogą mailową.
  11. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie wyboru przez Kupującego opcji „Zakończ i zapłać”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Na adres e-mail wskazany przez Kupującego podczas składania zamówienia wysyłana zostanie wiadomość, potwierdzająca przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji, a w następnej kolejności bieżące informacje o przebiegu realizacji tego zamówienia. Po złożeniu zamówienia Serwis www.stardruk.pl będzie się komunikował z Kupującym za pomocą e-maili lub w przypadku gdy będzie to konieczne telefonicznie poprzez konsultanta. W komunikatach e-mail będą zawarte informacje o statusie zamówienia i koniecznych (wyłącznie w niektórych sytuacjach – o ile będzie to niezbędne w celu należytego wykonania zamówienia) decyzjach, których podjęcia Sprzedawca będzie oczekiwał od Kupującego.
  12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zamówienia do realizacji, o czym poinformuje Kupującego nie później niż w terminie 48 godzin od dnia otrzymania zamówienia.
  13. Z chwilą otrzymania przez Kupującego na wskazany adres e-mail potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji, Kupujący zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży Produktów objętych zamówieniem.
  14. Umowa sprzedaży może być zawarta w imieniu Kupującego wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku Kupującego nie będącego osobą fizyczną – przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania Kupującego i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.
  15. W przypadku zamówienia przez Kupującego Produktu, który musi zostać wyprodukowany, zmodyfikowany lub wysłany zgodnie z indywidualnym życzeniem Kupującego, wszystkie szczegóły realizacji takiego zamówienia muszą zostać przez Strony uzgodnione przed przyjęciem zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. Szczegółowe warunki handlowe realizacji takiego niestandardowego zamówienia muszą zostać uzgodnione przez Strony w formie pisemnej lub w formie wymiany korespondencji e-mail przed przyjęciem przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji.
  16. Sprzedawca dostarczy Produkt Kupującemu w terminie wskazanym na stronie Sklepu lub też – w przypadku Produktów realizowanych na indywidualne zamówienie Kupującego - w terminie uzgodnionym z Kupującym i wskazanym w przesłanej do Kupującego korespondencji e-mail.
  17. Termin wysyłki Produktu jest liczony od momentu wpływu na konto Sprzedawcy całej kwoty wynagrodzenia należnego za Produkt zamówiony przez Kupującego – płatność dokonywana jest przez Kupującego przed rozpoczęciem realizacji zamówienia przez Sprzedawcę (przelewem na konto Sprzedawcy).
  18. Produkt jest wysyłany przez Sprzedawcę na adres na terenie Polski wskazany przez Kupującego, na koszt Sprzedawcy.
  19. Produkt wysyłany jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem firmy kurierskiej. Przesyłki dostarczane są od 8:00 do 20:00 w dni robocze. W przypadku nie zastania Kupującego, zostawione zostaje awizo. W przypadku nie doręczenia Produktu z powodów zależnych od Kupującego lub odbiorcy Produktu i konieczności jego ponownego wysłania przez Sprzedawcę, Kupujący może zostać obciążony kosztami ponownej wysyłki Produktu. Sposób opakowania Produktu każdorazowo jest wybierany przez Sprzedawcę i uwzględnia specyfikę wysyłanego Produktu.
  20. Sprzedawca zaleca, aby po otrzymaniu przesyłki Kupujący sprawdził zawartość paczki w obecności dostarczyciela w celu weryfikacji czy nie nastąpiło uszkodzenie Produktu w trakcie dostawy. W przypadku stwierdzenia naruszeń lub uszkodzeń, Kupujący powinien zażądać od dostarczyciela przesyłki sporządzenia protokołu szkody z zaznaczeniem zastrzeżeń, co do stanu przesyłki. Niezależnie od powyższego zaleca się aby zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego uszkodzeń Produktu w trakcie transportu dokonać także w sposób ustalony w § 5 ust. 9 Regulaminu, nie później niż w terminie 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki przez Kupującego.
  21. Odbiór przesyłki od kuriera musi być potwierdzony czytelnym podpisem Kupującego (lub osoby upoważnionej przez Kupującego do odbioru przesyłki) za pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru, na Kupującego przechodzi prawo własności Produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem Produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu.
  22. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki zaleca się, aby Kupujący zaznaczył ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. W takim przypadku na liście przewozowym Kupujący powinien także podać datę i godzinę doręczenia.
  23. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia przesyłki z Produktem przez Kupującego, przesyłka jest zwracana do Sprzedawcy na koszt Kupującego. W takim przypadku Kupujący – pomimo nie odebranie Produktu - jest zobowiązany także do zapłaty Sprzedawcy za Produkt, którego odbioru Kupujący bezpodstawnie odmówił. Treść niniejszego punktu nie wyłącza, ani też w żadnym zakresie nie ogranicza uprawnień Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem, o których mowa w § 5 niniejszego Regulaminu.
  24. Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Kupującym na numer telefonu podany przez Kupującego w formularzu zamówienia. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 9:00 – 16:00
  25. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia w następujących przypadkach:
   1. otrzymania po wysyłaniu e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji e-maila zwrotnego z informacją, iż e-mail potwierdzający zamówienie nie dotarł do adresata,
   2. otrzymania nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia
   3. braku możliwości kontaktu z Kupującym w sposób ustalony w § 3 pkt. 24 Regulaminu, w celu przeprowadzenia weryfikacji treści złożonego zamówienia lub doprecyzowania szczegółów zamówienia
   4. w przypadku opisanym w § 4 ust. 7 Regulaminu
   5. nie przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji z powodu błędów w pliku wgranym przez Kupującego, które nie zostało następnie wznowione przez Kupującego.
  26. W każdym przypadku, gdy Sprzedawca nie realizuje zamówienia, a otrzymał płatność związaną z takim zamówieniem, zobowiązany jest do zwrotu takiej płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podjęcia decyzji o niezrealizowaniu zamówienia.
  27. Sprzedawca informuje, że Kupujący składając zamówienie powinien wziąć pod uwagę fakt, iż:
   1. różnica w wymiarach Produktów wykonywanych przez Sprzedawcę biorąc pod uwagę tolerancję błędu krajarki wykorzystywanej przez Sprzedawcę może wynieść do 2 mm,
   2. w wykonanym Produkcie mogą wystąpić przesunięcia lakieru punktowego UV w stosunku do motywu drukarskiego o wartości do 0,5 mm, co wynika z stosowanej przez Sprzedawcę technologii wykonywania Produktu a ewentualne reklamacje zgłaszane z tego tytułu przez Kupującego mogą nie zostać uznane przez Sprzedawcę.
   3. Sprzedawca zastrzega sobie występowanie niewielkich odstępstw w kolorystyce Produktu w granicach przewidzianych normą.
   4. wszelkie reklamacje związane z kolorystyką Produktu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie na podstawie wydruku próbnego – tzw. proof.
   5. powinien zapoznać się ze Specyfikacją. Dokument ten jest zalącznikiem do niniejszego Regulaminu.

  § 4

   Wynagrodzenie Sprzedawcy i sposób zapłaty

  1. Podane ceny Produktów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w PLN. Kupującemu jest również widoczna cena netto.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu oraz udzielania Kupującym dodatkowych rabatów (na zasadach ustalonych w odrębnym Regulaminie Akcji Rabatowej), bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych ( rabatowych ), które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
  3. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
  4. Formą płatności obowiązującą w Sklepie jest płatność przelewem, kartą kredytową, przekazem pocztowym, przelewem online za pośrednictwem serwisów PayU.pl, PayPal.pl, Cashbill.pl, dotpay.pl, przelewy24.pl, transferuj.pl
  5. W przypadku gdy Kupujący zawierając umowę zobowiązał do zapłaty za zamówiony Produkt w formie ustalonej w ust. 5 niniejszego paragrafu (przedpłata), brak zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia powoduje, że transakcja zostaje uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana.
  6. Wszystkie wymienione w Serwisie www.sklep.stardruk.pl ceny mają zastosowanie tylko przy samoobslugowym zakupie on-line z własnym projektem graficznym.

   

  § 5

   Prawo odstąpienia od umowy, reklamacje i gwarancja jakości

  1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Tekst jednolity: Dz.U.2012.1225), Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 ( czternastu ) dni od daty otrzymania przesyłki z Produktem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i wysłane przed upływem ww. terminu na adres siedziby Sprzedawcy.
  2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
  3. Realizacja prawa do odstąpienia od umowy odbywa się poprzez podpisanie i odesłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument powinien także odesłać zakupiony Produkt i wskazać numer rachunku bankowego Konsumenta, na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconej przez Konsumenta ceny.
  4. Konsument odstępując od umowy może skorzystać z  zamieszczonego poniżej wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

  Wysłać do: Drukarnia Ina Press Leopold Antoniewski, ul. Różana 2A, 73-110 Stargard Szczeciński,

  „Ja niżej podpisany (imię i nazwisko Konsumenta ) , legitymujący się dowodem osobistym (seria i nr dowodu osobistego), o nr PESEL (pesel) oświadczam, iż z dniem (data) odstępuję od umowy sprzedaży, zawartej z Drukarnia Ina Press Leopold Antoniewski, ul. Różana 2A, 73-110 Stargard Szczeciński. Zwrotu zapłaconej przeze mnie ceny Produktu, proszę dokonać na rachunek bankowy …………………………………………. lub przekazem pocztowym na adres ……………………………………………………………………... (czytelny podpis Konsumenta)”

  1. Zwrot zapłaty na rzecz Konsumenta nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy sprzedaży i doręczenia Sprzedawcy Produktu.
  2. Koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta ponosi Konsument.
  3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku Produktu wykonanego na indywidualne zamówienie Konsumenta, który to Produkt posiada właściwości określone indywidualnie przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związane z osobą Konsumenta. Oznacza to, że Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu Produktu wykonanego na zamówienie Konsumenta lub na życzenie Konsumenta zmodyfikowanego. Powyższe uregulowanie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy określonej w pkt. 8 poniżej w związku z niezgodnością Produktu z umową.
  4. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność zakupionego w Sklepie Produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.). Wobec pozostałych Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca odpowiada za wady dostarczonych Produktów na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego oraz opartych na tych zasadach postanowieniach niniejszego Regulaminu.
  5. Reklamację należy przesłać na adres siedziby Sprzedawcy: Drukarnia Ina Press Leopold Antoniewski, ul. Różana 2A, 73-110 Stargard Szczeciński
  6. Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z opisem reklamacji. Wszelkie inne uwagi dotyczące reklamowanego Produktu, takie jak zdjęcia reklamowanego Produktu, czy skan protokołów uszkodzenia lub zniszczenia Produktu Kupujący może przesyłać na adres biuro@stardruk.pl. W przypadku, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, kosztami powstałymi po stronie Sprzedawcy z tytułu odbioru reklamowanego Produktu i jego ponownej wysyłki do odbiorcy może zostać obciążony Kupujący.
  7. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby rozpatrzyć reklamację - bez względu na rodzaj zgłoszenia - w ciągu 48h licząc od momentu zgłoszenia. Jednakże w żadnym przypadku rozpatrzenie reklamacji nie nastąpi później niż w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia. W każdym przypadku Sprzedawca powiadomi Kupującego w terminie powyżej ustalonym o sposobie dalszego postępowania.
  8. Zamieszczone w sklepie zdjęcia Produktów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów Produktów ze względu na różną konfigurację sprzętu komputerowego Kupujących, a indywidualne ustawienia komputera i monitora Kupującego mogą powodować błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o Produkcie (np. kolorów). Reklamacja złożona na tej podstawie przez Kupującego może nie zostać uznana przez Sprzedawcę.
  9. W przypadku umów zawieranych z Kupującymi nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
  10. Kupujący może reklamować Produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej przez producenta Produktu gwarancji jakości na warunkach przez producenta określonych, albo też korzystając z uprawnień przysługujących Kupującemu będącemu jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Produktu z umową.

   

  § 6

   Prywatność i bezpieczeństwo

  1. Sprzedawca jest świadomy, że ochrona danych osobowych Kupującego jest sprawą priorytetową. Sprzedawca zobowiązuje się do postępowania zgodnie z wewnętrznymi procedurami gwarantującymi poufność, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
  2. Sprzedawca oświadcza, że nie będzie udostępniać danych osobowych Kupującego (za wyjątkiem przypadków opisanym w ust. 3 niniejszego paragrafu ) do celów innych niż związanych z realizacją zamówień zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 8)  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity: Dz. U. 2002.101.926)
  3. Dane osobowe i adresowe uzyskane od Kupującego są przechowywane w bezpiecznym miejscu na serwerze. Każdy ma prawo wglądu do swoich danych, ich modyfikowania, a także do żądania ich usunięcia. Dane wprowadzone przez Kupującego przy tworzeniu konta w serwisie www.stardruk.pl można zmienić zgłaszając pisemną prośbę na adres biuro@stardruk.pl. Informacje na temat kart kredytowych Kupującego nie są w żaden sposób przechowywane.
  4. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
  5. Szczegółowe informacje związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w dostępnym na stronach Sklepu dokumencie pod nazwą: Polityka prywatności.

   

  § 7

   Własność intelektualna

  Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep internetowy Sprzedawcy, to jest: www.sklep.stardruk.pl, a także zawartość strony internetowej www.stardruk.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu starodruk.pl oraz treści w nim zawartych należą do firmy Drukarnia Ina Press Leopold Antoniewski. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do firmy Drukarnia Ina Press Leopold Antoniewski. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.stardruk.pl  bez zgody właściciela jest zabronione. Złamanie powyższych przepisów będzie ścigane w drodze postępowania sądowego.

  § 8

   Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy aktów prawnych przywołanych w niniejszym Regulaminie, a w przypadku Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t.), także postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży dostępnych na stronie internetowej Sklepu.
  2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t. ), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy
  3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu w serwisie internetowym www.stardruk.pl
  4. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu, to jest przed dniem umieszczenia na stronie internetowej Sklepu nowej treści Regulaminu, będą realizowane zgodnie z postanowieniami poprzedniej wersji Regulaminu.
  5. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będącym jednoczenie Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
  6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia jego publikacji, to jest od dnia 22 grudnia 2014r.

  załącznik nr 1 Regulaminu:

                                                                SPECYFIKACJA

  1. Sposób dostarczenia projektu graficznego:
  2. Bezpośrednio ze strony internetowej ftpupload.pl za pomocą przeglądarki internetowej – jest to najłatwiejszy i zarazem najbardziej pożądany przez nas sposób przesyłania plików.
  3. Za pomocą programu klienckiego ftp (np. Total Commander), jednakże należy wtedy, po wgraniu pliku wysłać niezwłocznie na adres sklep@starduk.pl wiadomość e-mail z informacją o wgraniu pliku zawierającą nazwę, nr zamówienia z faktury pro forma oraz dane kontaktowe z numerem telefonu.

  Dane dostępowe do serwera ftp są dostarczane automatycznie w wiadomości e-mail podsumowującej zakup produktu.

  1. Specyfikacja projektów graficznych:

  Poniżej przedstawiamy specyfikację wymogów i procedur, które muszą spełniać projekty graficzne przygotowane przez klientów.

  Preferowanym przez naszą drukarnię rozwiązaniem jest dostarczenie projektu graficznego w formacie PDF. Dopuszczamy również przygotowanie prac z następującymi rozszerzeniami: tif, jpg, cdr.

  Prawidłowe przygotowanie pliku PDF:

  PDF-y –standard PrePress:

  1. Acrobat 4 wersja 1.3,
  2. Zdjęcia o rozdzielczości minimum 300 dpi – zalecana rozdzielczość 350dpi,
  3. wektory 2400 dpi,
  4. spady po 3 mm + linie cięcia,
  5. katalogi i broszury - strony w kolejności 1,2,3 ... itd. (żadnych składek),
  6. całość CMYK,
  7. dokładne opisy plików tj. Katalog_X_Srodki.pdf Katalog_X_Okładka.pdf, (gdzie x=nazwa),
  8. ulotki, plakaty, przygotowane wg szablonów dostępnych na naszej stronie,
  9. Projekty muszą być wyśrodkowane na stronie.
  10. Wszystkie fonty muszą być zamienione na krzywe.
  11. Jeżeli w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one odpowiednio zapisane w skali 1:1,
  12. Prosimy zachować tryb kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004)“,
  13. Musi być zachowana odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi i teczki zalecane 5 mm)
  14. Jeżeli występują Linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto.
  15. wszystkie bitmapy umieszczone w PDF powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które Drukarnia Ina Press nie ponosi odpowiedzialności

   

  Prawidłowe przygotowanie pliku TIF:

  1. Format 1:1,
  2. Spady po 3 mm z każdej strony,
  3. Rozdzielczość 350 dpi,
  4. Prosimy zachować tryb kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004)“,
  5. Projekt musi być bez warstw – spłaszczone,
  6. Zalecana kompresja LZW lub spakowane ZIP,
  7. Projekt musi być wyśrodkowany na stronie,
  8. odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min 3 mm.(katalogi i teczki 5 mm)
  9. Jeżeli występują Linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto.
  10. wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które Drukarnia Ina Press nie ponosi odpowiedzialności.

  Prawidłowe przygotowanie pliku JPG:

  1. Format 1:1,
  2. Spady po 3 mm z każdej strony,
  3. Rozdzielczość 350 dpi,
  4. Prosimy zachować tryb kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004)“,
  5. Projekt musi być bez warstw – spłaszczone,
  6. Zalecana kompresja LZW lub spakowane ZIP,
  7. Projekt musi być wyśrodkowany na stronie,
  8. odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min 3 mm.(katalogi i teczki 5 mm)
  9. Jeżeli występują Linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto.
  10. wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które Drukarnia Ina Press nie ponosi odpowiedzialności.

   

  Prawidłowe przygotowanie pliku CDR:

  1. Wszystkie fonty muszą być zamienione na krzywe,
  2. Spady po 3 mm z każdej strony,
  3. Wewnętrzne mapy bitowe muszą mieć odpowiednie parametry (1:1, 350dpi, CMYK),
  4. Praca nie może zawierać żadnych dodatkowych kolorów,
  5. Projekt, wykrojnik i lakier muszą być wyśrodkowane na stronie,
  6. Jeżeli w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one odpowiednio zapisane w skali 1:1,
  7. Zalecamy rozdzielczość 350 dpi (prace są naświetlane przy liniaturze 175 lpi),
  8. Prosimy zachować tryb kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004)“,
  9. Projekt musi być wyśrodkowany na stronie,
  10. Prosimy zachować odległość obiektów graficznych i tekstów od lini cięcia min. 3 mm (katalogi I teczki zalecane 5mm).
  11. Jeżeli występują Linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto.
  12. Wszystkie bitmapy umieszczone w CDR powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które Drukarnia Ina Press nie ponosi odpowiedzialności
  13. Orientacja projektu musi się zgadzać z ustawieniami orientacji arkusza. (np. dla pracy poziomej, arkusz powinien być poziomy)
  14. prace lakierowane (podgląd pracy wraz z lakierem na osobnej stronie), 1:1,
  15. wykrojniki do danych prac (na pierwszej stronie wykrojnik nałożony na pracę na drugiej stronie pracę do druku bez wykrojnika) – linie cięcia oznaczamy na czerwono linie bigu na zielono , skala 1:1,
  1. Specyfikacja kolorystyczna:

  Drukarnia Ina Press nie ponosi odpowiedzialności za różnice kolorystyczne wynikające z konwersji przestrzeni barwnych innych niż CMYK i kolorów dodatkowych (np. PANTONE, HKS, itp.) do przestrzeni barwnej CMYK.
  Profile ICC osadzone w pracy będą automatycznie konwertowane do CMYK przy użyciu profilu „Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004“ - profil referencyjny Drukarni Ina Press. Dotyczy to wszystkich formatów plików akceptowanych przez Drukarnię Ina Press.
  Przekazując dane niezgodne z przestrzenią barwną (profil) wymaganą w tej specyfikacji, klient zgadza się na wykonanie konwersji i ponosi odpowiedzialność za wszystkie odstępstwa barwne z tego tytułu.

  1. Specyfikacja układu graficznego:

  Katalogi i broszurki należy przesyłać w formacie PDF strona po stronie (żadnych składek)

  Każda strona powinna zawierać:

  • linie cięcia według formatu zgodnego z formatem publikacji;
  • opis kolorów dodatkowych jeżeli występują;
  • opis numeru strony (katalogi, broszurki) w obszarze poza liniami cięcia jeśli dana praca nie posiada paginacji.

  Elementy drukowane na spad (naddatek) powinny wychodzić poza linie cięcia na minimum 3 mm (w przypadku oprawy zeszytowej zalecane to 5 mm).

  W przypadku reklam, ze względu na możliwość drukowania na stronach parzystych i nieparzystych spady powinny występować ze wszystkich stron.
  Jeżeli chcą Państwo wydruk 4/4 z takim samym zadrukiem dla obu stron, proszę przygotować plik z dwoma takimi samymi stronami lub wgrać dwa takie same pliki.

  Własne elementy tekstowe lub graficzne nie powinny znajdować się w odległości mniejszej niż 3 mm od linii cięcia (zalecane 5mm) powyżej 32 stron przy oprawie szytej 5mm (zalecane 8mm).

  Dla oprawy szytej należy uwzględnić zjawisko fizycznego zmniejszania się formatu strony do środka. Na życzenie Klienta, Drukarnia koryguje na etapie montażu położenie stron kompensując efekt grubości grzbietu. Korekta jest wyliczana wyłącznie w oparciu o gramaturę papieru. Opcja ta jest niemożliwa do wykonania w przypadku rozkładówek. Powoduje to zabranie obrazu wzdłuż linii grzbietu, im pagina jest bliższa środka egzemplarza tym więcej. W takich przypadkach zakłada się automatycznie, że układ/projekt strony pozwala na tę operację.

  Lakier wybiórczy powinien być przygotowany na osobnym arkuszu/stronie.
  Miejsca lakierowane powinny zostać wypełnione 100% apli składowych CMYK (zalecany czarny kolor).

  Uwaga! Margines błędu przy cięciu, może wynosić do 2mm! Należy zachować 1 cm odstępu od linii formatu dla istotnych elementów grafiki na stronie (zwłaszcza długich, równoległych do krawędzi strony).

  W przypadku opraw klejonych, należy pamiętać, że 2 i 3 strona okładki oraz 1 i ostatnia strona wkładu będą miały zaklejone 6 mm od strony grzbietu poprzez klejenie boczne. Z tego względu minimalna odległość elementów graficznych i tekstowych powinna wynosić 10 mm. Wewnątrz publikacji powinno się także zachować odstęp min 10 mm.

  Formaty: Do pracy, która ma być mniejsza od wybranego formatu należy dołączyć plik tekstowy (.txt) spakowany razem z pracą, w pliku powinien znajdować się rozmiar do jakiego formatu ma być docięta praca (nie docinamy wizytówek oraz do formatu mniejszego niż A6 – 105 mm x 148mm)

   

  Informacje o kratkach w bloczkach:
  - Kratka bloczków w szarościach powinna mieć 0,2 mm - 20 % czarnego i 0,12 - 35% czarnego.
  - Poniżej punkt rastrowy może zanikać i linie będą niepełne lub kratka bloczków czarny 100% linia może mieć szerokość minimum 0,05 mm.

  Efektywny format rozkładówek w egzemplarzu przy oprawie klejonej jest mniejszy od nominalnego z powodu niepełnego otwarcia książki. Korekta (zdublowanie obrazu przy wewnętrznej krawędzi strony) powinna być uwzględniona w pliku. Przy katalogach klejonych PUR, oraz katalogach sklejanych metodą hot-melt spady powinny mieć od strony zewnętrznej po 3mm natomiast jeśli na stronach (druga strona okładki z 1 środków, oraz ostatnia strona środków z 3 strona okładki (wewnętrzna) ) przygotowywana będzie z grafiką (rozkładówką) to zdublowany element powinien wynosić po 6mm od strony wewnętrznej. Drukarnia nie wprowadza korekty układu lub formatu strony.

  Znak wodny powinien być przygotowany z  minimalnym nafarbieniem 8% dla koloru czarnego lub wszystkich kanałów CMYK.

  Uwaga!! obiekty 100% czarne zostają nadrukowane (overprinty), Drukarnia Ina Press NIE PONOSI odpowiedzialności za nadrukowania (overprinty) na innych kolorach zadanych w pracy.

  Prace obracane są automatycznie w lewą/prawą stronę. Nie obracamy prac góra/dół.
  Drukarnia Ina Press nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo obracane strony

  Drukarnia Ina Press NIE PONOSI odpowiedzialności za zmiany kolorystyczne w pracach wynikające z konwersji profili niezgodnych ze specyfikacją do profilu Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004.

   

  1. Proces sprawdzania projektów graficznych:

  Sprawdzenie pliku z projektem graficznym polega na:

  1. Sprawdzeniu formatu pliku,
  2. Sprawdzeniu formatu pracy,
  3. Sprawdzeniu spadów,
  4. Sprawdzeniu uszkodzeń pliku wynikłych z przesyłania do systemu.
  5. Sprawdzeniu wyśrodkowania pracy na arkuszu
  6. Sprawdzeniu przestrzeni barwnej CMYK,
  7. Sprawdzeniu poprawności falcowania,
  8. Sprawdzeniu poprawności bigowania,
  9. Sprawdzeniu obecności overprintów,
  10. Sprawdzeniu wyśrodkowania pracy na stronie,
  11. Sprawdzeniu prawidłowej rozdzielczości map bitowych.

  Pozostałe parametry projektu nie będą analizowane.

  W przypadku wystąpienia błędów zostaną poprawione w miarę możliwości i będą przesłane do Klienta w celu akceptacji.

  Akceptacja plików nie spełniających wyżej wymienionych kryteriów:

  Jeżeli Klient mimo zastrzeżeń co do poprawności pliku w dalszym ciągu będzie wyrażał wolę wydrukowania pliku graficznego z błędami , plik ten zostanie przetworzony (wydrukowany). W tym przypadku zlecenie takie nie podlega reklamacji.

   

  1. Wydruki próbne (Proof):

  Wydruki próbne do zleceń realizowanych w Drukarni Ina Press są wykonywane tylko z plików przesłanych do druku. Wykonanie proofa z innego pliku jest niemożliwe.

  Wydruk próbny jest wykonany w standardach profili rekomendowanych przez Drukarnię Ina Press. Różnica kolorystyczna Delta E może wynosić +/- 7 jednostek dla każdego koloru.

  Wydruk próbny odzwierciedla tylko kolorystykę projektu graficznego. Obiekty występujące w projekcie (zwłaszcza linie cieńsze niż 0,7 mm) mogą się różnić od wydruku offsetowego.

  Prosimy o przestrzeganie powyższych zaleceń drukarni, pozwoli to uniknąć nieporozumień i sytuacji spornych.

  Koszyk
  ...jest pusty

  2% RABATU!

  Aby otrzymać 2% rabatu wybierz opcję "przelew". Z chwilą zakończenia transakcji otrzymasz fakturę z naliczonym już 2% rabatem. Po opłaceniu tradycyjnym przelewem przystąpimy do realizacji Twojego zamówienia.

  Darmowa dostawa!

  Płacisz tylko tylko za produkt!

  e-Płatności
  Szybkie płatności bankowe, płatności kartą kredytową i debetową.